Share  
balatarin
 
  شعر- انقلابیون

محمد سوسیالیست


انقلابیون

برنامه ای دیدم کمدی
نه فیلم ؛ بود میزِ گردی
انقلابیونی آزادی خواه
مدعی با مردمند همراه
سخن ز دموکراسی ؛ حق و حقوق
در آن میز فقط خودشان
هم فکر و هم پیاله ها
کسی دگر نبود
باز مخالف ممنوع
اندیشه دگر ممنوع
آقا زاده ها و شاه زاده
رهبر و شاه
ایدئولوژی هیچ
حرفها را بهم می کردن پیچ
ز سیاست و اقتصاد پَر
مردم را کنن باز پر پر
حرفها خنده دار پوپولیسم
همشان هم ناسیونالیسم
باز بورژوازی شود حاکم
زاده ها را کند باز عَلَم
شنیدیم در انقلاب گذشته
که گفتند همه چی مفته
مفتی مفتی شد ولیِ منتصب
اینم برده ز کوروش نصب
دودستی زدم تو سرم
وقتم رو هدر دادم
ولی خب بعد مدتها خندیدم
مدتها ؛ پت و مت ندیده بودم

محمد سوسیالیست