Share  
balatarin
 
  قتل عام خاموش

صباح لطفی

ایران با جمعیتی بالغ بر ٧٨ میلیون نفر بعد از کشور چین دومین جایگاه اعدام را به خود اختصاص داده است.
قتل عام خاموش ایران با جمعیتی بالغ بر ٧٨ میلیون نفر بعد از کشور چین دومین جایگاه اعدام را به خود اختصاص داده است . این روند به صورتی در جامعه سیر نزولی خود را طی میکند که تعریفی از اعدام در دستگاه قضائی وجود ندارد , واژه اعدام یک واژه عربی است , که اگر بخواهیم ان را به فارسی ترجمه محاوره ای ان شاید چنین باشد , کشتن انسانها با مجوز رسمی از دادگاه . حال این سوال برای جامعه مطرح میشود که چرا سیستم قضائی کشور به صورت علنی به کشتار انسانها میپردازد ؟ برخی از مواردی که به اعدام منتهی میشود , به عنوان قصاص در جامعه مطرح میشود یعنی تعریفی مذهبی از کشتار انسانها . حکومت واژه ها را در خدمت توجیه رفتار دستگاه قضائی به کار میگرد و به کارگیری واژهای مفهومی اعدام ان را طوری توصیف میکند که برای عموم مردم قابل پذیرش باشد . این حرکت در تمامی حکومت ها برای توجیه جنایتهای خویش به کار میگرند و در اصل برای ایجاب رعب و وحشت و کنترل جامعه از ان یاد میکنن . سیستم قضائی جرم را به مردم نشان میدهد و در دستگاه خود برای ان تعریفی تعیین میکند و سپس به جای ان که بخواهد جرم را ریشه کن کند در جامعه به نحوی مجرم زدائی میکند و به این صورت وانمود میکند که مجرم زدائی گامی هست موثر در جرم زدائی . اعدامهای که به ان رنگ و روی دولتی میبخشند قطعا سازمان دهی شده میباشد . و یا به تفسیر دگری اعدام قتل عمد دولتی محسوب میشود .