Share  
balatarin
 
  افشاگری دیگری از ماموران وزارت اطلاعات سپاه..! قدیمی است ولی بهتر است که دوباره و دوباره دیده شود، پخش شود تا به گوش نظامیان برسد، و انها را بتوانند به اغوش میهن برگردند به جای مزدوری برای رژیم حاکم..!

ایمان خورشیدی

افشاگری دیگری از ماموران وزارت اطلاعات سپاه..!
قدیمی است ولی بهتر است که دوباره و دوباره دیده شود، پخش شود تا به گوش نظامیان برسد، و انها را بتوانند به اغوش میهن برگردند به جای مزدوری برای رژیم حاکم..!