Share  
balatarin
 
  جنبش زنان

زهرا لطفی

جنبش زنان در این چند سال نشان دهنده این بوده که زنان دارای قدرت هستند حرکت ایجاد می کند به تولید سرمایه اجتماعی می پردازند.
زنان عامل مهم در بسیج عمومی مردم هستند همپای مردان ایرانی برای رسیدن به آرمان هایشان تلاش می کنند زنان دیگر از زندان نمی ترسند .
دولت از زنان می ترسد چون در این 35 سال زنان از اقشاری بوده اند که در چارچوب این ساختار تبعیض و نابرابری را تحمل نموده اند و از فرصت اجتماعی برابر محروم بوده اند
چون زنان شجاعانه بر سر مطالبات خود ایستادگی می کند زنها نه در خانه ملک دیگری هستند و نه در اجتماغ نه در خانه تن به خشونت میدهند نه در اجتماع
جمهوری اسلامی بداند که زنان ایرانی اراده کرده اند تا تمام دیوارهای ساخته شده تمام حجاب ها و هر آنچه را که ما را برده نسین می خواهد از سر راه بردارد
جمهوری اسلامی از ما می ترسد چون ما اراده کرده ایم که همه دنیا ما را ببیند نه از پشت دیوارها بلکه بر فراز بام ها