بیانیه جبهه آزادیخواهان ایران در محکوم ساختن توهین به اقوام ایرانی
  جبهه آزادیخواهان ایران
  محکوم ساختن توهین به اقوام ایرانی...