Share  
 
2016-08-02
ای کائنات تو بگو معنای مراجعه به پزشکی قانونی چیست؟
  شعله پاکروان می نویسد،به خانواده هایی که از کردستان عازم زندان رجایی شهر بودند خبر داده اند که به رجایی شهر نروند . بلکه به پزشکی قانونی کهریزک مراجعه کنند . خانواده شهرام احمدی طی تماسهایی از من میپرسند معنی این حرف چیست ؟ شما را بخدا بگویید چه جوابی بدهم به صدای زنها و مردهایی که منتظر جواب من هستند .
بگویم از این حرف فقط یک معنی میفهمم و ان اینکه شهرام به آسمان پرواز کرده؟ جوانی که هنوز 30 سالش نشده ؟ مردی که هنوز طعم تشکیل خانواده و معاشقه با عروس جوانش را درک نکرده . قاضی صادر کننده حکم تو بگو چه جوابی بدهم به فریادهای این زن جوان ؟ مسئول و مامور اجرای حکم تو بگو چه جوابی بدهم به خواهر شهرام ؟ به پدر پیرش ؟ ای کائنات تو بگو معنای مراجعه به پزشکی قانونی چیست؟


   بازگشت به صفحه قبل