2011-02-02
فراخوان براي اعتراض به نظام جمهوري اسلامي توسط دانشجويان دانشگاه شيراز و آزاد واحد شيراز در 14 بهمن
  هم ميهنان گرامي متن زير توسط دانشجويان دانشگاه هاي شيراز و آزاد واحد شيراز منتشر شده است که در اختيار ما قرار گرفتههم ميهن !

امروز من و تو هستيم که ما ميشويمتا به کي ميخواهي زنجير استبداد ديني و مذهبي را بر دست و پايت ببيني ؟ ايا بعد از 32 سال ظلم و تضوير و دروغ باز هم اميد به اصلاحات و انتخابات داري نه !

ايا باز هم اميد داري که فردي همچون خاتمي که تمامي آرزوهاي يک ملت را به بازي گرفت به راس قدرت بيايد و مطيعانه در خدمت به رهبري باشد ؟

ايا اين همه کشتار و جنايت در 32 سال کارنامه جمهوري اسلامي بس نيست ؟

ايا نديديد که چگونه جوانانتان را در خيابانهاي ايران به بد ترين شکل ممکن قصابي کردند ؟

ايا نديديد که چگونه ان همه لباس شخصي با مجهز ترين امکانات دولتي و حکومتي و تشويق رهبرشان چگونه بر جوانان تاختند ؟

ايا باز هم ميخواهيد طعم حذف يارانه ها در دهان بچه هاي ايران باشد و شبانه روز در گرسنگي باشند ؟اين همه اعدام کافي نيست ؟ اين همه مکر و رياء کافي نيست ؟باز هم مثال بزنيم ؟ نه ! ديگر تمام شدوقت آن است تا با اتحاد مان کار نيمه تمامي را که در سال گذشته رها کرديم به اتمام برسانيم و ثمرش را ببينيمبراي همين منظور از تمامي نيروهاي مبارز دانشگاهي و دانشجويي . مبارزين سياسي . و تمامي اقشار جامعه درخواست ميکنيم تا به تجمع اعتراضي ما که از روز 14 بهمن ماه ساعت 15 بعد از ظهر آغاز ميشود بپيوندندمکان خيابانهاي ايران...................................................................................................................................................از تمامي دوستان و ياران تقاضا ميشود اين اطلاعيه را سريعا و به هر نحو ممکن اطلاع رساني کنندبه اميد آزادي ايران عزيز

کميته اطلاع رساني رستاخيز مستقر در گروه سياسي ايران زمين - شيراز   بازگشت به صفحه قبل