2011-02-17
ما آغازكرديم ,تداوم ميبخشيم و به پايان ميرسانيم, وعده ما 30 بهمن سراسر ايران
  از ميان نامه هاي رسيده به كانون : براي محمد مختاري ,صانع ژاله و هزاران شهيد راه آزادي و براي آزادي ايران , هموطنان و دوستان عزيز در تداوم بخشيدن به مبارزه براي آزادي ايران عزيزمان 30 بهمن در سراسر ايران به خيابانها مي آييم ,ما آغازكرديم ,تداوم ميبخشيم و به پايان ميرسانيم.
براي اطلاعات بيشتر به لينك زير بياييد:
http://www.facebook.com/pages/30-Bahman/146774528717535   بازگشت به صفحه قبل