2013-08-26
بیانیه جبهه آزدیخواهان ایران
  ازادیخواهان و مردم ستمدیده ایران رزیم ازادی کش حاکم بر ایران زندانها را مملو از مبارزین راه ازادی نموده وهمه عدالت خواهان را به زندان زنجیر کشیده ما از همه ازادیخواهان انساندوست حقوق بشری تقاضا داریم برای دفاع از همه زندانیان سیاسی وعقیدتی در اکسیون اعتراضی حضور بهم رسانند مکان سرگل توریت استهکلم زمان شنبه 31 اگوستی ساعت 3 الی 6 بعد از ظهر زنده باد ازادی نابود باد استبداد به هر شکلش جبهه ازادیخواهان ایران

   بازگشت به صفحه قبل