2010-06-01
  اعتراض به سخنان وزیر امور خارجه سوئد در جریان یک برنامه رادیوئی....
  سلام

بیایید اجازه ندهیم نام خلیج فارس مورد دستبرد یا بی‌مهری قرار گیرد........