مردم ایران چقدر بی غیرت شدن ایستادن داران سینما نگاه میکنند این شتری که دره همه می خوابه