دو دیدگاه از تهران و اسلو:
حشمت الله طبرزدی، فعال سیاسی دمکراسی خواه
محمود امیری مقدم، سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران