درود بر تو فرزند راستین فردوسی

آفرین برآن مادری که شما را در دامن خویش پرورش داد

به امید آزادی ایران