سوتي هاي مردم در مصاحبه هاي تلويزيوني.خنده دار و جالب