آقای احمدی نژاد اون ۱۰۰۰ متر که برای مردم گذاشتی ۹۵۰ مترش نوشه جانت ۵۰ متر بده به این بیچارهها