خودتون گوش کنید ببینید چیزی می فهمید؟؟ اگر فهمیدید توی نظرات بگید