هادی خرسندی در قسمت «هادی و گربه اش» که در برنامه روی خط از شبکه خبری فارسی صدای آمريکا همه هفته پخش می شود از مقوله ای به اسم «سرود دزدی» نام برد و در شعری اين عمل را تقبيح کرد.