صحبتهای سخنگوی جبهه آزادی خواهان در ارتباط با هک کردن کمپین اتحاد فیسبوکی توسط رژیم جمهوری اسلامی - دقیقه ۳۶