حرف حساب میزنه این بابا. ماشین پلیس ها مثل آفتابه است