هزاران بوسه بر دستان و سر و روی شما با اینهمه استعداد. برایتان آرزوی آینده ای بی‌ آخوند و روشن می‌کنم