علی اکبری در حال جنگیری و رمالی در حضور محسنی اژه ای .جنگیری و رمالی فقط منحصر به تیم احمدی نژاد نیست ، این هم منصوب رهبر و جنگیر شخصی ایشان