حرفها این آخوند بوی خون میدهد بوی نفرت و انتقام میدهد