پیام مهوش علاسوندی، مادر دو سربدار محمد و عبدالله فتحی، در رابطه با لزوم اتحاد بین احزاب و گروههای مخالف .جمهوری اسلامی و نظام دیکتاتوری و خاتمه دادن به دسته بندی و فعالیت های متفرق