من در همسایگی ترانه موسوی در ونکوور کانادا زندگی می کنم ایشان خانمی متأهل حدود 42 ساله هستند. و هیچ ارتباطی با ترانه موسوی قربانی شده ندارند.ومادر و خواهر بدبختش هم به زور جلوی دوربین تلویزیون نشانده شده اند . رژیم ایران فکر می کند همه مردم دنیا احمق هستند