محمد علی‌ متحیر یکی‌ از فعالین جبهه آزادیخواهان ایران