عهد میبندیم که یادشان را گرامی
ومشعل آزادی خواهیشان را همیشه پر فروغ نگه داریم