در مراسم عروسی شیعی به سمت عروس در زمان حمل سینی با لیوان های پر از الکل و روشن پرتاب و باعث به هم خوردن تعادل عروس و افتادن لیوان ها بر روی دامن عروس که باعث آتش گرفتن و بهم خوردن مراسم عروسی می شود