ما ایرانیها انقدر بیسواد بودیم که دنبال این مرد و اطرافیانش راه افتادیم، عکسش را در ماه جستجو میکردیم ، برایش ۳ تا صلوات ساختیم، و و و