کم دروغ بگو برای همین است که خدا هم مردم ایران را فراموش کرده