حالا بعضی ها هی بگن این آخوندها ایرانی هستند. دوتا کلمه فارسی را نتونست بگه. فقط بلدن عربی بلغور کنن