ایرانی به پا خیز  و اهریمن اشغالگر را به ذباله دان تاریخ بسپار