ملتی که ثروتمند هست ولی از نظر فکری بسیار فقیر و عقب مانده بهتر از این نمیشود. در فرهنگ شیعه مردم از نان شب خود میگذارند و به امام مرده اشان باج میدهند تا حاجت بگیرند. غافل از آنکه پولهایش میرود در جیب آقایون آخوندها تا خرج گنده کردن شکمها و کلفت کردن گردن هایشان بشود