جمعی از مدافعان حقوق بشر در این کمپن جبهه آزادیخواهان ایران