دستگيري وحشيانه يك زن دست فروش توسط فرماندهي نيروي انتظامي شهرستان مرودشت و شكستن و له