انتخابات، فرصتی برای دموکراسی یا حرکت بسوی انتخابات آزاد در یک نظام مستبد. این ویدیو از روی پاورپوینت موسسه شهروندیار ساخته شده است: آدرس پاورپوینت http://shahrvand-yar.com/?p=1058
هدف از ساخت این پاورپوینت ( ویدیو)، استفاده از انتخابات به عنوان فرصتی برای تحکیم دموکراسی