برای یاران دبستانیم که بر کاغذ سیاه استبداد طرح امید را می نگارند