با کاندیدهای رییس جمهوری ایران آشنا شوید و کمی هم بخندید چون ایران ما را به این روز انداختن البته خیلی هم گریه داره