آیا واقعا اینها مردم ایران را چه حساب می‌‌کنند این مزخرفات مال قرنه ۱۴دهم هست