اين فيلم دستكاری شده همزمان با مستند تقاطع در اينترنت منتشر ميگردد تا قتل ندا به سازمان مجاهدين خلق نسبت داده شود و قاتل زن ناشناسی معرفی گردد