گروگانگیری از نوع بیمارستانی
در حاشيه‌هاي پزشكي قبلي از يك بيمارستان خصوصي گفتيم كه همراهان بيماران مي‌گفتند به دليل عدم توان پرداخت هزينه‌هاي سنگين اين بيمارستان خصوصي بيماران‌شان را با اين كه درمان شده و آماده ترخيص هستند بيمارستان گرو نگه داشته است. منبع شبكه دو خبر 20 و 30.