نمی دانم تا کی می خواهیم بنشینیم و به این آدمخواران نگاه کنیم و دم برنیاوریم؟