کلن 10 نوامبر 2012.عکس جانباختگان راه آزادی:جبارسویدی در اهواز وستار بهشتی در تهران ونیز نسرین ستوده در باران در دست وعکس خامنه ای در زیر پا. با آرزوی پایان اعتصاب غذای نسیرین و پایان عمر رژیم.با پشتیبانی کانون رهاورد آخن، حامیان مادران کلن،گروه بسیاری از هموطنان کرد و