دید گاه جبهه آزادیخواهان ایران از زبان سخنگوی جبهه