هر که را کو دور ماند از اصل خویش باز جوید همی روزگار وصل خویش
Iran ,mulla,آخوند شاباش جمع کن، ایران آخوند، ملا