محمود احمدی نژاد می گوید که اروپا باران ایران را سرقت میکند
این هم شد حرف آقای رییس جمهور