ندای زیبا، ای ندای آزادی، یادت نزد ایرانیان همیشه گرامی باد.
به امید روزی که این اهریمنان را برای آخرین بر از ایران بیرون کنیم و این بر هیچ گونه مماشات با این شیطان پرستان نکنیم.