جنگ گرگ ها، دعوای کنونی باندهای درون رژیم بر سرلحاف ملاست