دیدگاه ارسلان کاظمی از اعضای جبهه نسبت به رژیم ایران