جمعی از مدافعان حقوق بشر در این کمپن جبهه آزادیخواهان ایران استکهلم 2014.07.08