اینهم شد زندگی دلشان خوشه که ..................................